Фондация Програма Достъп до Информация
Екипът на Програма Достъп до Информация Ви пожелава здраве и успешни начинания през 2018 година!
Този въпрос трябва да намери отговор съвсем скоро, тъй като делото срещу отказа на Изпълнителната агенция по околната среда да предостави достъп до почасовите данни за фини прахови частици приключи. Информацията бе поискана от Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ със заявление от 2 март 2017, отправено до кмета на Столична община /СО/.. Той препрати заявлението на ИАОС, чийто директор отказа достъп до средночасовите стойности на ФПЧ, тъй като представлявали налична първична информация, която има предварителен характер. С подкрепата на ПДИ отказът бе обжалван пред Административен съд София-град /АССГ/. 
На 3 ноември 2017 ПДИ проведе първата лекция от тримесечния практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“, предназначен за студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет. Курсът се провежда за втора година в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ. В него участват студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и магистърска програма „Международни бизнес комуникации“.
Седемнадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2016 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
КТБ: какво се случи?